Nieuwsbrief AWBN

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws wat wij voor u selecteren op de website, dan kunt u zich hieronder abonneren op de nieuwsbrief.

iStock_000012202827XSmall

Verzuimprotocol

In dit verzuimprotocol zijn de door de overheid verplicht gestelde voorschriften en procedures uit de Wet Verbetering Poortwachter als uitgangspunt genomen. De regels in dit protocol zijn van toepassing wanneer sprake is van ziekte/arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Het invoeren van de beschreven systematiek moet resulteren in een actievere houding van zowel de werkgever als de werknemer en past in het beleid om degene die zich ziek meldt en zijn leidinggevende een grotere verantwoordelijkheid te geven in het re-integratie proces. U dient dit verzuimprotocol uiteraard aan te passen en nader uit te werken voor uw eigen bedrijf.In een verzuimprotocol staan alle afspraken over ‘Wat te doen bij ziekte’.

De taken en verplichtingen van werkgever en werknemer zijn in dit protocol vastgelegd en dient als leidraad om de hele verzuimbegeleiding goed te kunnen doorlopen en geen zaken te vergeten. Een verzuimprotocol (ook wel verzuimreglement genoemd) maakt onderdeel uit van het verzuimbeleid dat elke onderneming verplicht is te voeren. Goed verzuimbeleid begint bij een goed arbeidsomstandighedenbeleid: ervoor zorgen dat werknemers niet ziek worden van hun werk. Het is belangrijk dat preventie een goede plek krijgt binnen de organisatie. Dat betekent ook onderzoeken of en, zo ja, wat mogelijke verbanden zijn tussen het ziekteverzuim en de arbeidsomstandigheden op uw bedrijf. De risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) kan hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn. Voor de Bouwbranche is een RI&E gemaakt die toegespitst is op de arbeidsomstandigheden in deze branche (zie www.arbouw.nl). De werkgever (in de zin van het Burgerlijk Wetboek) moet met de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT), of bij het ontbreken daarvan met de belanghebbende werknemers in het bedrijf, vooraf overleg voeren over het verzuimbeleid (waaronder dit verzuimprotocol) in de organisatie. Dit instemmingsrecht geeft de OR en PVT de mogelijkheid invloed uit te oefenen op het verzuimbeleid en het verzuimprotocol.

Een verzuimprotocol is pas geldig als alle werknemers op de hoogte gesteld zijn van de (nieuwe) regels en afspraken die gelden bij ziekte. In dit verzuimprotocol staan alle afspraken over ‘Wat te doen bij ziekte’. De taken en de verplichtingen van werkgever en werknemer zijn in dit protocol vastgelegd en bieden een leidraad om alle belangrijke zaken rond het ziekteverzuim goed te regelen en geen belangrijke dingen te vergeten. De verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter zijn in dit protocol als uitgangspunt genomen. Werkgevers en werknemers zijn volgens de wet samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting.

Dit protocol is gecheckt op donderdag 04-04-2013.

1. Belangrijke telefoonnummers

  • Arboloket Bouw West Nederland: 070-3993561
  • Adres spreekuren en keuringen: IJzerwerf 17, 2544 EP Den Haag
  • Directeur/casemanager: Nico van Houten, mobiel: 06-38715930
  • Verzuimbegeleiding: Tanja de Vos

2. De ziekmelding op de eerste dag

Ziekmelden

Wanneer u als werknemer ziek bent, meldt u zich uiterlijk voor 8.30 uur ziek bij uw directe leidinggevende tel:…………………………….., anders de collega die op het bureau verantwoordelijk is voor personeelsaangelegenheden. Op deze wijze wordt de betrokkenheid bij de ziekmelding vergroot. Bij de ziekmelding verschaft de werknemer in ieder geval de volgende informatie:

>wat de aard van de klachten is (niet verplicht om te melden) en of deze verband hebben met het werk;
>wat de vermoedelijke duur van het verzuim zal zijn;
>wat de werkgever kan doen om te helpen;
>op welk (verpleeg)adres en telefoonnummer de werknemer te bereiken is;
>of er sprake is van een ‘vangnetsituatie’. Onder vangnetsituatie wordt verstaan: arbeidsongeschiktheid ten gevolge van zwangerschap, als gevolg van structureel functionele beperkingen (vroeger arbeidsgehandicapt) of als gevolg van orgaandonatie (niet verplicht om te melden) welke werkzaamheden nog wel uitgevoerd kunnen worden;
>of er sprake is van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeluk waarvoor een derde aansprakelijk is. Uw leidinggevende of een andere collega vraagt u misschien wat u mankeert. Deze vraag mag gesteld worden maar u bent niet verplicht antwoord te geven. Als ABWN of bedrijfsarts deze vraag stelt, bent u wel verplicht hierop te antwoorden.

De ABWN i.c. casemanager mag medische gegevens niet zomaar, zonder uw toestemming, doorgeven aan uw werkgever. De leidinggevende vraagt u welke werkzaamheden u wel kunt verrichten. En, indien mogelijk, wordt passend werk aangeboden. Uw leidinggevende geeft de ziekmelding onmiddellijk door aan de ABWN, waarna er uiterlijk binnen 48 uur met uw leidinggevende contact wordt opgenomen en het begeleidingstraject wordt bepaald. ABWN of verzuimbegeleider kan telefonisch contact met u opnemen, een afspraak regelen met de bedrijfsarts of andere arbodeskundigen van ABWN.

3. Verplichtingen tijdens ziekte/arbeidsongeschiktheid

Thuisblijven
Om het uw werkgever en ABWN mogelijk te maken contact met u te onderhouden tijdens uw ziekte blijft u de eerste week thuis. Alleen voor dringende zaken (bijvoorbeeld doktersbezoek) kan het mogelijk zijn dat de werkgever/casemanager de werknemer niet thuis treft. Na het eerste contact en overleg met ABWN maakt u met uw direct leidinggevende afspraken over de tijdstippen dat u thuis bent voor contact, controle en begeleiding. Deze afspraken zijn afhankelijk van uw ziekte, maar ook van het protocol van het bedrijf. Afspraken hiervoor zijn bijvoorbeeld: ’s morgens (tot 10.00 uur); ’s middags (van 12.00 tot 14.30 uur).

Maak bezoek mogelijk
De werkgever of ABWN moet (indien zij dit wensen) een werknemer tijdens zijn ziekte kunnen bereiken. Daartoe is het nodig dat u hen in de gelegenheid stelt u in uw woning of op het verpleegadres te bezoeken. U dient ervoor te zorgen dat u thuis bent, zoals onder ‘thuisblijven’ staat beschreven. Mocht u, zonder aantoonbare reden, niet thuis zijn op de voorgeschreven tijden dan [kunnen/zullen] de kosten van het huisbezoek en administratiekosten aan u worden doorberekend.

Telefonisch contact met ABWN
Volgens afspraak kan ABWN of verzuimbegeleider telefonisch contact met u opnemen.U moet hiervoor thuis of op uw verpleegadres telefonisch bereikbaar zijn. Dit telefonisch contact is bedoeld om vast te stellen of al dan niet gerichte actie of bijvoorbeeld een oproep voor een spreekuur nodig is. De werkgever wordt van deze informatie op de hoogte gesteld. Indien u telefonisch niet bereikbaar bent, kan ABWN of verzuimbegeleider uw arbeidsongeschiktheid en re-integratie niet bespreken en beoordelen.

Spreekuur
Indien u op verzoek van de werkgever of casemanager wordt opgeroepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts bent u verplicht hier te verschijnen. Als u een geldige reden voor verhindering heeft, moet u dit tijdig met uw leidinggevende bespreken en vervolgens de ABWN inlichten op de bij de uitnodiging aangegeven wijze.U hoeft niet op het spreekuur te verschijnen wanneer u uw werk inmiddels heeft hervat, tenzij u is meegedeeld dat in overleg tussen de werkgever en ABWN anders is besloten. Gemaakte spreekuurafspraken die niet doorgaan moeten minimaal 24 uur van tevoren door u afgezegd worden om te voorkomen dat de kosten worden doorberekend.

4. Meewerken aan herstel en terugkeer naar werk


Het is van belang dat u actief meewerkt aan uw herstel en de terugkeer naar werk. U dient zich daarom zo snel mogelijk na de aanvang van het ziekteverzuim onder behandeling te stellen van uw huisarts en/of specialist en diens voorschriften op te volgen.

U dient ook mee te werken aan maatregelen die ABWN voorschrijft om het verzuim te bekorten. Voorbeelden hiervan zijn doorverwijzing naar specialist, wachtlijstbemiddeling, interventieprogramma’s (zoals psychotherapie, (bedrijfs-)fysiotherapie, arbeidsrevalidatietherapie etc.), mediation of bedrijfsmaatschappelijk werk.

5. Het verrichten van (aangepaste) werkzaamheden

Verrichten aangepaste werkzaamheden
Er kan in overleg met u, de leidinggevende en ABWN vastgesteld worden dat u weliswaar niet (volledig) uw eigen werk kunt doen, maar wel alternatieve werkzaamheden of werk op aangepaste tijden kunt verrichten. Van alle betrokkenen wordt verwacht dat zij hieraan meewerken. Indien u – om welke reden dan ook – niet kunt re-integreren bij uw eigen werkgever is de werkgever verplicht te zoeken naar re-integratiemogelijkheden bij een andere werkgever. Indien de werkgever hier – mogelijk in samenwerking met een re-integratie bedrijf – een voorstel voor doet, bent u verplicht hieraan mee te werken.

Werkhervatting bij (gedeeltelijk) herstel
Indien u het werk (gedeeltelijk) hervat, dient u zich hersteld te melden bij uw leidinggevende of een aangewezen contactpersoon. Het is van belang dat deze melding ruim voor hervatting van de werkzaamheden plaatsvindt. De contactpersoon (indien deze niet de leidinggevende is) geeft de herstelmelding onmiddellijk door aan uw leidinggevende. Indien u arbeidsgeschikt bent op een roostervrije of anderszins vrije dag, dient u zich toch hersteld te melden. Als werknemer hoeft u zich dan ook niet meer te houden aan de gemaakte afspraken over thuisblijven en contactmogelijkheden.

6. Langdurige arbeidsongeschiktheid

Langdurig Ziek
Wanneer de arbeidsongeschiktheid langer duurt (of dreigt te gaan duren) neemt ABWN in een vroegtijdig stadium contact met u op. ABWN heeft tot taak toe te zien dat alle verplichte taken van de betrokkenen op een zorgvuldige wijze worden uitgevoerd. In dit protocol worden de termijnen uit de Wet Verbetering Poortwachter gehanteerd, die gelden voor werknemers die zich ziek melden. Binnen zes weken na de ziekmelding maakt de bedrijfsarts met u een probleemanalyse, waarna een re-integratie advies volgt. Dat advies is gericht op uw herstel en werkhervatting, bij voorkeur in de eigen functie.

Uiterlijk in week acht van uw verzuim bespreekt de werkgever het re-integratie advies met u en samen maakt u een plan van aanpak voor herstel en terugkeer naar werk. Dat gesprek is tevens het eerste re-integratie overleg. Voortgangsoverleg zal minimaal eens per zes weken plaatsvinden. Het eerste overleg moet leiden tot een plan van aanpak, gericht op terugkeer. De casemanager ziet erop toe dat uw re-integratie juist verloopt, houdt uw dossier bij en onderhoudt contacten met alle betrokken partijen. Indien het niet mogelijk is om te reïntegreren bij uw eigen werkgever, dan moet hij naar andere mogelijkheden gaan zoeken. Het is raadzaam zelf óók een logboek bij te houden van alle afspraken en alle stappen die u zet om uw herstel te bevorderen. Mocht het namelijk uitlopen op een beoordeling in het kader van de WIA dan moet ook u kunnen aantonen dat u al het mogelijke heeft gedaan om het niet zover te laten komen.

Verzuimt u langer dan 42 weken dan doet ABWN aangifte van arbeidsongeschiktheid bij de UWV.

Duurt uw verzuim langer dan één jaar dan stellen werkgever, u als werknemer en de bedrijfsarts van ABWN het re-integratie verslag samen (eerstejaars evaluatie). Daarin geeft u uw visie op het re-integratie traject tot dusver en de inspanningen van werkgever en het ABWN. In week 87 wordt door het UWV het WIA-aanvraagformulier aan u toegestuurd. Uiterlijk in week 91 moet u de WIA-beoordeling bij de UWV aanvragen. Dat doet u door bij de aanvraag het re-integratie verslag in te dienen. U kunt samen met de werkgever ook uitstel van de WIA-beoordeling aanvragen, indien u en uw werkgever meer tijd nodig hebben voor de re-integratie.

Wanneer u door het UWV structureel functioneel beperkt wordt verklaard, heeft u recht op een inkomensvoorziening na week 104, mits het UWV van oordeel is dat u en uw werkgever voldoende hebben gedaan met betrekking tot uw re-integratie.

7. Ziekte en vakantie

Ziek en vakantie
Indien u ziek wordt tijdens vakantie dient u bij uw ziekmelding uw bereikbaarheidsgegevens door te geven. Bij terugkeer op uw huisadres tijdens uw ziekte geeft u dit onmiddellijk door aan uw direct leidinggevende of contactpersoon.Voor een ziekmelding vanuit het buitenland gelden dezelfde regels als voor een ziekmelding vanuit Nederland. Dit houdt in dat verzuim dat ontstaat in het buitenland bij de direct leidinggevende of contactpersoon wordt gemeld conform de eerder omschreven wijze.

Daarnaast moet zo spoedig mogelijk een lokale deskundige / bevoegde instantie ingeschakeld worden voor een medische verklaring. Deze verklaring moet de volgende gegevens bevatten: de aard van de ziekte; het verloop van de ziekte; de ingestelde therapie; een verklaring van medische ongeschiktheid tot reizen (indien van toepassing). Na terugkomst moet de medewerker deze medische gegevens overhandigen aan ABWN. Arbeidsongeschikt voorafgaand aan geplande vakantie Bent u arbeidsongeschikt geraakt voor uw vakantie en wilt u toch op vakantie gaan danheeft u hiervoor toestemming nodig van uw leidinggevende. De leidinggevende kan desgewenst advies vragen aan ABWN of er bezwaren zijn op medische gronden.

8. Ziekte en bijzondere omstandigheden

Ziekte en bijzondere omstandigheden
Indien u ziek wordt en er is sprake van een van de onderstaande situaties dan wordt u verzocht dit aan te geven bij de ziektemelding. In deze situaties zijn namelijk aanvullende acties vereist van de werkgever, de Arbodienst of uzelf (bijvoorbeeld melding Collectieve Ongevallen Verzekering, Arbeidsinspectie, UWV).Het betreft: ziekte als gevolg van een ongeval veroorzaakt door derden (bijvoorbeeld een verkeersongeluk); ziekte door een bedrijfsongeval of beroepsziekte; verzuim als gevolg van orgaandonatie; ziekte als gevolg van zwangerschap of bevalling (Ziektewet); ziekte aan het einde van een dienstverband; ziekte met dezelfde oorzaak als waarvoor een WAO-toekenning is gedaan in de afgelopen vijf jaar; arbeidsgehandicapt gedurende de afgelopen vijf jaar.

Wanneer u deze informatie niet wilt verstrekken aan uw contactpersoon, bent u verplicht deze informatie door te geven aan ABWN, wanneer zij contact met u opnemen.

9. Verplichting naleving verzuimreglement

Verplichting
U bent als werknemer verplicht zich aan dit verzuimreglement te houden. De Wet Verbetering Poortwachter verlangt van de werkgever en de werknemer een actieve houding, waarmee vroegtijdig re-integreren mogelijk wordt gemaakt. Voor zowel de werkgever als de werknemers is het belangrijk actief mee te werken. Voor beide partijen kan de UWV sanctiemogelijkheden opleggen, wanneer na twee jaar de WIA-aanvraag wordt ingediend.

De UWV zal alleen besluiten de werknemer een WIA-uitkering toe te kennen wanneer aan alle verplichtingen van deWet verbetering Poortwachter is voldaan. Daarbij toetst de UWV zowel de inspanningen van de werkgever als die van de werknemer.Is de UWV van oordeel dat de werkgever onvoldoende inspanningen heeft geleverd om u weer aan het werk te helpen dan kan zij de werkgever een boete opleggen en/of verplichten tot doorbetaling van loon.

Vindt de UWV dat u zich onvoldoende heeft ingespannen dan kan dat leiden tot korting op de WIA-uitkering of zelfs het helemaal niet verstrekken van een WIA-uitkering.

10. Niet met elkaar eens: second opinion

Deskundigenoordeel UWV

Wanneer u en uw werkgever van mening verschillen over de vraag:
>of u al dan niet in staat bent tot het verrichten van werk;
>of er voor u passend werk beschikbaar is;
>of uw werkgever voldoende inspanningen heeft verricht om tot werkhervatting over te gaan;

dan kunt u een second opinion vragen bij de UWV. Voordat een second opinion gevraagd kan worden, moet er altijd eerst een uitspraak (first opinion) van de bedrijfsarts van het ABWN zijn. Ook uw werkgever kan voor bovenstaande punten een second opinion vragen. Een second opinion is niet bindend. Maar op deze wijze wordt een procedure voor de rechtbank vaak voorkomen.

11. Sancties

Sancties

Houdt een medewerker zich niet aan de afspraken uit het protocol of werkt hij niet voldoende mee aan zijn herstel, dan kan dit leiden tot een waarschuwing. Als er geen verbetering optreedt, heeft de werkgever het recht om de loondoorbetaling op te schorten of zelfs stop te zetten.

12. Privacy en leidraad BoaBorea


Privacy
ABWN ziet erop toe dat privacygevoelige gegevens optimaal worden beschermd tegen onbevoegden. In het privacyreglement van ABWN is precies vastgelegd wie bepaalde gegevens mag inzien, hoe lang ze worden bewaard en hoe wordt voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot deze informatie.

Medische informatie is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van ABWN die gehouden zijn aan het medisch beroepsgeheim volgens de leidraad bedrijfsarts en privacy BoaBorea van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids-enbedrijfsgeneeskunde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OnPole Webdesign | Grafische vormgeving - 0174 883 707