Nieuwsbrief AWBN

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws wat wij voor u selecteren op de website, dan kunt u zich hieronder abonneren op de nieuwsbrief.

iStock_000002899314XSmall


Reglement ABWN

 

 

REGLEMENT TER UITVOERING VAN DE ARBO-TAKEN EN AANVULLENDE RICHTLIJNEN OVEREENKOMSTIG PROFESSIONEEL STATUUT ARBODIENSTVERLENING BOA BOREA EN SBCA
(Boaborea versie 2010 februari 2010)

(concept huishoudelijk reglement 10.02.2012)


Artikel 1
De vereniging heeft o.a. als doelstelling haar leden te ondersteunen bij hun wettelijke verplichtingen o.g.v. de Wet verbetering Poortwachter, WIA en de Wet op de Arbeidsomstandigheden. Leden kunnen overeenkomsten met de vereniging sluiten, waarbij de vereniging zich verplicht deze leden bijstand te verlenen m.b.t. de uitvoering en naleving van genoemde wettelijke verplichtingen, hierna ook te noemen “ARBO-taken”.


Artikel 2
Het bestuur is gerechtigd om ter dekking van haar kosten voor haar bijstand op het gebied van ARBO-taken een redelijke vergoeding te vragen aan haar leden. Aangezien de bijstand door de vereniging per lid kan verschillen (door bijvoorbeeld het verschil in personeelsleden of door een andere samenstelling van de verzochte ondersteuning), zal de vereniging door maatwerk aan te bieden ook per lid tot een andere vergoeding kunnen komen.


Artikel 3
Het bestuur kan besluiten om bij hun bijstand aan leden ARBO-taken uit te laten voeren door inschakeling van derden. Hierbij dient o.a. te worden gedacht aan het inschakelen van externe bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen e.d.


Artikel 4
Indien het bestuur derden inschakelt en hiervoor een contractuele relatie moet aangaan met deze derden, zullen de leden jegens deze derden op gelijke wijze contractueel gebonden zijn als de vereniging als primaire contractant. Eventueel overeengekomen algemene voorwaarden van deze derden zullen ook gelden in de onderlinge rechtsbetrekking tussen de leden en de vereniging, waarbij de vereniging in de rechtspositie van deze derden zal komen te staan.

Artikel 5
“Indien een lid ABWN aansprakelijk stelt voor schade voortvloeiend uit een –eventueel met inschakeling van derden- verrichte dienst, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat ABWN ter zake daadwerkelijk op deze derden kan verhalen”.

Artikel 6
Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering met een gewone meerderheid van stemmen. Voorstellen tot wijziging gaan uit van het bestuur of tenminste een derde van de leden. (overeenkomstig artikel 2:59 BW dient nog wel in de individuele aansluitingsovereenkomst per lid te worden opgenomen dat dit reglement van toepassing is en door de ALV kan worden gewijzigd, op straffe van niet gebonden zijn van het lid aan een gewijzigd reglement – alsmede nu aan dit reglement!)

Artikel 7
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het algemeen bestuur.
Leden kunnen over dergelijke besluiten altijd overleg plegen met het bestuur
Conform de statuten kunnen leden een algemene ledenvergadering bijeen roepen als ze een dergelijk besluit met andere leden willen bespreken.

Artikel 8. Aanvullende eisen SBCA

1. Professionele onafhankelijkheid
ABWN garandeert de professionele onafhankelijkheid wat onder andere blijkt uit vermelding in dit huishoudelijk reglement. ABWN onderschrijft het professioneel statuut van de Boaborea en handelt overeenkomstig.

2. Privacy 
ABWN moet de regels naleven die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
• ABWN houdt zich aan de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen van medische gegevens (15 jaar en 40 jaar indien blootstelling aan carcinogene stoffen of biologische agentia heeft plaatsgevonden en 30 jaar indien een werknemer heeft gewerkt met ioniserende straling).
• ABWN heeft een privacyreglement (zie ook www.arboloketabwn.nl)
waarmee de toegang tot het persoonsgebonden medisch dossier beperkt blijft conform de KNMG-richtlijnen en waarmee de toegang tot andere zorg- of hulpverlening dossiers geregeld wordt.
• ABWN beschikt over verklaringen beroepsgeheim of ondertekende geheimhoudingsverklaring van functionarissen die contact hebben met cliënten in het kader van individuele begeleiding.
• ABWN beschikt over richtlijnen en adequate huisvesting en uitrusting waaruit blijkt dat de persoonlijke levenssfeer van de cliënten en verzorgde werknemers wordt beschermd.

3. Informatievoorziening aan werkgever en PVT
ABWN informeert de werkgever en de werknemersvertegenwoordiging (ondernemingsraad-OR of personeelsvertegenwoordiging-pvt) schriftelijk wie de contactpersoon van ABWN is en hoe de informatievoorziening aan de werkgever en de werknemersvertegenwoordiging is geregeld. ABWN stuurt een afschrift van elk advies op groeps- of afdelingsniveau inzake genomen en te nemen maatregelen, gericht op het arbeidsomstandighedenbeleid aan de werkgever en aan de OR of pvt. Bij het ontbreken ervan wijst ABWN de werkgever op de plicht om het advies te verstrekken aan de belanghebbende werknemers.

4. Melding beroepsziekte
ABWN meldt een aangetoonde beroepsziekte aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Bij het melden van beroepsziekten neemt ABWN de richtlijnen van het NCvB in acht. Vermoede beroepsziekten worden gemeld bij de werkgever en de werknemersvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, bij de belanghebbende werknemers. ABWN meldt arbeidsgebonden factoren die leiden tot klachten en beroepsziekten bij de werkgever en vermeldt de meldingsplicht aan het NCvB.
ABWN informeert werkgevers en werknemers over de mogelijkheid tot een deskundigenoordeel van het UWV (vroeger: second opinion) indien de werknemer of werkgever van mening verschillen over de uitspraak ABWN.

5. Mogelijkheid andere bedrijfsarts
ABWN beschikt over een dusdanige voorziening dat een werknemer een andere bedrijfsarts toegewezen kan worden indien dit verzoek door een werknemer nadrukkelijk wordt ingediend.

6. Het arbeidsomstandighedenspreekuur
Iedere werknemer mag een consult bij ABWN aanvragen. Tijdens dit spreekuur kan de werknemer vragen over zijn of haar arbeidsomstandigheden en daarmee samenhangende problemen voorleggen aan een arbodeskundige. Als dat nodig is neemt ABWN vervolgens weer contact met werkgever op. Vanzelfsprekend wordt er gewerkt volgens de Wet Medische Keuringen.

7. Beschikbaarheid kerndeskundigen
ABWN heeft vier kerndeskundigen georganiseerd: veiligheidskundige, arbeids- en bedrijfsgeneeskundige, arbeidshygiënist en arbeids- en organisatiekundige.
(Kern-)deskundigen binnen ABWN zijn in staat tot zelfstandige oordeelsvorming onafhankelijk van andere belangen. Hoe de professionele dienstverlening wordt ingevuld is opgenomen in functiebeschrijvingen / taakomschrijvingen.
ABWN beschikt over een systeem van intercollegiale toetsing, waarmee deskundigen hun deskundigheid op peil houden en procesverbetering van de dienstverlening wordt bewerkstelligd. De kerndeskundige houdt zich aan de meest recente versie van het professioneel statuut van de beroepsvereniging.

Artikel 9. Professioneel handelen kerndeskundigen
Het professioneel statuut BoaBorea heeft betrekking op het professioneel handelen van alle individuele deskundigen betrokken bij het proces van arbodienstverlening in dienst van ABWN of opererend voor eigen rekening en risico, waartoe in ieder geval ook behoren:

• De bedrijfsarts
• De veiligheidsdeskundige
• De arbeidshygienist
• De arbeids- en organisatiedeskundige

ABWN neemt de nodige maatregelen tot naleving van de volgende gedragsregels inzake het professioneel handelen van de genoemde deskundigen in zijn dienst cq. van zijn eigen professioneel handelen:

• De deskundige handelt op basis van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en de professionele richtlijnen van de betreffende beroepsorganisaties. Hij handelt conform de vigerende wet- en regelgeving;

• De deskundige zal zich te allen tijde desgevraagd ten opzichte van de klant en client verantwoorden voor zijn handelen conform het gestelde onder 1;

• De deskundige heeft te allen tijde de benodigde de registratie en kwalificatie die behoort bij de regels van de betreffende beroepsorganisatie en zal anders niet onder de benaming van de betreffende deskundigheid optreden;

• De deskundige schakelt tijdig andere deskundigheid in indien en voor zover de betreffende problematiek  dat vereist, dan wel adviseert over inschakeling van andere deskundigheid;

• De deskundige leeft alle wettelijk regels inzake bescherming van privacy na. Hij betracht geheimhouding van alle wetenschap die hem in de uitoefening van zijn beroep bekend is geworden en waarvan hij moet weten/vermoeden dat deze vertrouwelijk is; ABWN heeft in het bijzonder m.b.t. het professioneel handelen van de genoemde deskundigen de volgende verplichtingen:

• ABWN waarborgt de continuïteit van de dienstverlening en in het bijzonder de bedrijfsgeneeskundige zorg in alle gevallen door middel van deskundigen in eigen dient dan wel contractuele samenwerkingsrelaties met andere dienstverleners;

• ABWN garandeert dat de deskundige de gelegenheid krijgt om zijn/haar kennis en vaardigheden (opleiding) minimaal op peil te houden zodat in ieder geval voldaan kan worden aan de registratie- en certificatie eisen van de betreffende beroepsgroep.

Dit reglement is krachtens artikel 20 van de Statuten vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 21 mei 2012

OnPole Webdesign | Grafische vormgeving - 0174 883 707