Nieuwsbrief AWBN

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws wat wij voor u selecteren op de website, dan kunt u zich hieronder abonneren op de nieuwsbrief.

iStock_000008632786XSmall

Medische Keuringen

De volgende keuringen/onderzoeken maken deel uit van het CAO-pakket preventiezorg en zijn mogelijk bij de arbodienst:

Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO):

Volgens de CAO heeft iedere werknemer in de bouwnijverheid eens in de zoveel tijd recht op een PAGO.  Voor bijna alle werknemers geldt dat zij vanaf hun 16e jaar om de vier jaar gebruik kunnen maken van een PAGO (dus als zij 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 jaar zijn) en vanaf hun 40e jaar om de twee jaar (dus als zij 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 en 62 jaar zijn). Voor het UTA-personeel geldt een andere regeling, zij kunnen vanaf hun 16e tot hun 52e jaar om de vier jaar gebruikmaken van een PAGO en vanaf hun 52e jaar om de twee jaar. De werknemer wordt door de arbodienst uitgenodigd voor het onderzoek.

Verplichte Intredekeuring (IK):

Deze keuring is bedoeld voor mensen die voor het eerst in de bouw gaan werken of die langer dan drie jaar geen werkzaamheden in de bouw hebben uitgevoerd. De keuring is alleen voor werknemers die regelmatig uitvoerend werk op de bouwplaats gaan verrichten of in een werkplaats gaan werken waarbij zij te maken krijgen met zwaar lichamelijk werk of werk dat gevaar voor anderen met zich meebrengt. De werkgever meldt de werknemer voor een intredekeuring aan bij de arbodienst. De arbodienst nodigt de werknemer uit.

Artikelen in de CAO's die naar de verplichte intredekeuring verwijzen, zijn:
  • CAO voor de Afbouw, artikel 58b (verplichte intredekeuring) en 73a (verplichte intredekeuring UTA-personeel)
  • CAO voor de Bouwnijverheid, artikel 3 (intredekeuring)
  • CAO Schilders etc., artikel 54 (intredekeuring) en bijlage 5 (individugericht pakket preventiezorg)

Vrijwillig Intrede-onderzoek:

Dit onderzoek is bedoeld voor technisch en administratief personeel dat voor de eerste keer in de bouwnijverheid gaat werken. De werknemer kan hiervoor zelf een afspraak bij de arbodienst van zijn werkgever maken.
Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek Jongeren (AGO-J):
Jongeren die voor het eerst in de bouw gaan werken, ondergaan in eerste instantie de verplichte intredekeuring. Een jaar na deze keuring hebben jongeren jonger dan twintig jaar recht op het AGO-J. De arbodienst nodigt hen hiervoor uit.

Arbospreekuur:

Dit spreekuur is bedoeld voor de werknemer die vragen of klachten over zijn gezondheid heeft en denkt dat deze mogelijk verband houden met zijn werk. De werknemer neemt hiervoor zelf contact op met zijn arbodienst. De werknemer kan alleen gebruikmaken van het arbospreekuur als hij zich nog niet ziek heeft gemeld.

Vervolgconsulten:

Indien de IK, het PAGO, het GPO of het arbospreekuur naar het oordeel van de bedrijfsarts daartoe aanleiding geeft, kan de werknemer gebruikmaken van een vervolgconsult. Afhankelijk van het onderwerp waar het om gaat, is dat bijvoorbeeld een spreekuur bij de bedrijfsarts of een consult bij een arbeidshygiënist.

Bedrijfs- of werkplekonderzoek:

Indien de IK, het PAGO, het GPO of het arbospreekuur daartoe aanleiding geeft, kan de bedrijfsarts het bedrijf (laten) bezoeken. Daarbij kan het gaan om nader onderzoek op de werkplek en/of overleg met de werkgever over (bijvoorbeeld) aanpassing van de werkzaamheden van de werknemer. De werknemer moet toestemming hebben gegeven voor het opnemen van contact met de  werkgever.

  

 

 

   

 

 

OnPole Webdesign | Grafische vormgeving - 0174 883 707