Nieuwsbrief AWBN

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws wat wij voor u selecteren op de website, dan kunt u zich hieronder abonneren op de nieuwsbrief.

iStock_000006799183XSmall

rechter menu

Reglement ABWN

 

 

REGLEMENT TER UITVOERING VAN DE ARBO-TAKEN EN AANVULLENDE RICHTLIJNEN OVEREENKOMSTIG PROFESSIONEEL STATUUT ARBODIENSTVERLENING BOA BOREA EN SBCA
(Boaborea versie 2010 februari 2010)

(concept huishoudelijk reglement 10.02.2012)


Artikel 1
De vereniging heeft o.a. als doelstelling haar leden te ondersteunen bij hun wettelijke verplichtingen o.g.v. de Wet verbetering Poortwachter, WIA en de Wet op de Arbeidsomstandigheden. Leden kunnen overeenkomsten met de vereniging sluiten, waarbij de vereniging zich verplicht deze leden bijstand te verlenen m.b.t. de uitvoering en naleving van genoemde wettelijke verplichtingen, hierna ook te noemen “ARBO-taken”.


Artikel 2
Het bestuur is gerechtigd om ter dekking van haar kosten voor haar bijstand op het gebied van ARBO-taken een redelijke vergoeding te vragen aan haar leden. Aangezien de bijstand door de vereniging per lid kan verschillen (door bijvoorbeeld het verschil in personeelsleden of door een andere samenstelling van de verzochte ondersteuning), zal de vereniging door maatwerk aan te bieden ook per lid tot een andere vergoeding kunnen komen.


Artikel 3
Het bestuur kan besluiten om bij hun bijstand aan leden ARBO-taken uit te laten voeren door inschakeling van derden. Hierbij dient o.a. te worden gedacht aan het inschakelen van externe bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen e.d.


Artikel 4
Indien het bestuur derden inschakelt en hiervoor een contractuele relatie moet aangaan met deze derden, zullen de leden jegens deze derden op gelijke wijze contractueel gebonden zijn als de vereniging als primaire contractant. Eventueel overeengekomen algemene voorwaarden van deze derden zullen ook gelden in de onderlinge rechtsbetrekking tussen de leden en de vereniging, waarbij de vereniging in de rechtspositie van deze derden zal komen te staan.

Artikel 5
“Indien een lid ABWN aansprakelijk stelt voor schade voortvloeiend uit een –eventueel met inschakeling van derden- verrichte dienst, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat ABWN ter zake daadwerkelijk op deze derden kan verhalen”.

Artikel 6
Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering met een gewone meerderheid van stemmen. Voorstellen tot wijziging gaan uit van het bestuur of tenminste een derde van de leden. (overeenkomstig artikel 2:59 BW dient nog wel in de individuele aansluitingsovereenkomst per lid te worden opgenomen dat dit reglement van toepassing is en door de ALV kan worden gewijzigd, op straffe van niet gebonden zijn van het lid aan een gewijzigd reglement – alsmede nu aan dit reglement!)

Artikel 7
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het algemeen bestuur.
Leden kunnen over dergelijke besluiten altijd overleg plegen met het bestuur
Conform de statuten kunnen leden een algemene ledenvergadering bijeen roepen als ze een dergelijk besluit met andere leden willen bespreken.

Artikel 8. Aanvullende eisen SBCA

1. Professionele onafhankelijkheid
ABWN garandeert de professionele onafhankelijkheid wat onder andere blijkt uit vermelding in dit huishoudelijk reglement. ABWN onderschrijft het professioneel statuut van de Boaborea en handelt overeenkomstig.

2. Privacy 
ABWN moet de regels naleven die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
• ABWN houdt zich aan de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen van medische gegevens (15 jaar en 40 jaar indien blootstelling aan carcinogene stoffen of biologische agentia heeft plaatsgevonden en 30 jaar indien een werknemer heeft gewerkt met ioniserende straling).
• ABWN heeft een privacyreglement (zie ook www.arboloketabwn.nl)
waarmee de toegang tot het persoonsgebonden medisch dossier beperkt blijft conform de KNMG-richtlijnen en waarmee de toegang tot andere zorg- of hulpverlening dossiers geregeld wordt.
• ABWN beschikt over verklaringen beroepsgeheim of ondertekende geheimhoudingsverklaring van functionarissen die contact hebben met cliënten in het kader van individuele begeleiding.
• ABWN beschikt over richtlijnen en adequate huisvesting en uitrusting waaruit blijkt dat de persoonlijke levenssfeer van de cliënten en verzorgde werknemers wordt beschermd.

3. Informatievoorziening aan werkgever en PVT
ABWN informeert de werkgever en de werknemersvertegenwoordiging (ondernemingsraad-OR of personeelsvertegenwoordiging-pvt) schriftelijk wie de contactpersoon van ABWN is en hoe de informatievoorziening aan de werkgever en de werknemersvertegenwoordiging is geregeld. ABWN stuurt een afschrift van elk advies op groeps- of afdelingsniveau inzake genomen en te nemen maatregelen, gericht op het arbeidsomstandighedenbeleid aan de werkgever en aan de OR of pvt. Bij het ontbreken ervan wijst ABWN de werkgever op de plicht om het advies te verstrekken aan de belanghebbende werknemers.

4. Melding beroepsziekte
ABWN meldt een aangetoonde beroepsziekte aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Bij het melden van beroepsziekten neemt ABWN de richtlijnen van het NCvB in acht. Vermoede beroepsziekten worden gemeld bij de werkgever en de werknemersvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, bij de belanghebbende werknemers. ABWN meldt arbeidsgebonden factoren die leiden tot klachten en beroepsziekten bij de werkgever en vermeldt de meldingsplicht aan het NCvB.
ABWN informeert werkgevers en werknemers over de mogelijkheid tot een deskundigenoordeel van het UWV (vroeger: second opinion) indien de werknemer of werkgever van mening verschillen over de uitspraak ABWN.

5. Mogelijkheid andere bedrijfsarts
ABWN beschikt over een dusdanige voorziening dat een werknemer een andere bedrijfsarts toegewezen kan worden indien dit verzoek door een werknemer nadrukkelijk wordt ingediend.

6. Het arbeidsomstandighedenspreekuur
Iedere werknemer mag een consult bij ABWN aanvragen. Tijdens dit spreekuur kan de werknemer vragen over zijn of haar arbeidsomstandigheden en daarmee samenhangende problemen voorleggen aan een arbodeskundige. Als dat nodig is neemt ABWN vervolgens weer contact met werkgever op. Vanzelfsprekend wordt er gewerkt volgens de Wet Medische Keuringen.

7. Beschikbaarheid kerndeskundigen
ABWN heeft vier kerndeskundigen georganiseerd: veiligheidskundige, arbeids- en bedrijfsgeneeskundige, arbeidshygiënist en arbeids- en organisatiekundige.
(Kern-)deskundigen binnen ABWN zijn in staat tot zelfstandige oordeelsvorming onafhankelijk van andere belangen. Hoe de professionele dienstverlening wordt ingevuld is opgenomen in functiebeschrijvingen / taakomschrijvingen.
ABWN beschikt over een systeem van intercollegiale toetsing, waarmee deskundigen hun deskundigheid op peil houden en procesverbetering van de dienstverlening wordt bewerkstelligd. De kerndeskundige houdt zich aan de meest recente versie van het professioneel statuut van de beroepsvereniging.

Artikel 9. Professioneel handelen kerndeskundigen
Het professioneel statuut BoaBorea heeft betrekking op het professioneel handelen van alle individuele deskundigen betrokken bij het proces van arbodienstverlening in dienst van ABWN of opererend voor eigen rekening en risico, waartoe in ieder geval ook behoren:

• De bedrijfsarts
• De veiligheidsdeskundige
• De arbeidshygienist
• De arbeids- en organisatiedeskundige

ABWN neemt de nodige maatregelen tot naleving van de volgende gedragsregels inzake het professioneel handelen van de genoemde deskundigen in zijn dienst cq. van zijn eigen professioneel handelen:

• De deskundige handelt op basis van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en de professionele richtlijnen van de betreffende beroepsorganisaties. Hij handelt conform de vigerende wet- en regelgeving;

• De deskundige zal zich te allen tijde desgevraagd ten opzichte van de klant en client verantwoorden voor zijn handelen conform het gestelde onder 1;

• De deskundige heeft te allen tijde de benodigde de registratie en kwalificatie die behoort bij de regels van de betreffende beroepsorganisatie en zal anders niet onder de benaming van de betreffende deskundigheid optreden;

• De deskundige schakelt tijdig andere deskundigheid in indien en voor zover de betreffende problematiek  dat vereist, dan wel adviseert over inschakeling van andere deskundigheid;

• De deskundige leeft alle wettelijk regels inzake bescherming van privacy na. Hij betracht geheimhouding van alle wetenschap die hem in de uitoefening van zijn beroep bekend is geworden en waarvan hij moet weten/vermoeden dat deze vertrouwelijk is; ABWN heeft in het bijzonder m.b.t. het professioneel handelen van de genoemde deskundigen de volgende verplichtingen:

• ABWN waarborgt de continuïteit van de dienstverlening en in het bijzonder de bedrijfsgeneeskundige zorg in alle gevallen door middel van deskundigen in eigen dient dan wel contractuele samenwerkingsrelaties met andere dienstverleners;

• ABWN garandeert dat de deskundige de gelegenheid krijgt om zijn/haar kennis en vaardigheden (opleiding) minimaal op peil te houden zodat in ieder geval voldaan kan worden aan de registratie- en certificatie eisen van de betreffende beroepsgroep.

Dit reglement is krachtens artikel 20 van de Statuten vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 21 mei 2012

Second Opinion

 

Twijfelt u aan de beoordeling van uw huidige arbodienst ? Of heeft u een ziektegeval dat is vastgelopen ? De Second Opinion van ABWN is het instrument om dit op te lossen.

Volledig advies

U hoeft geen klant te zijn van ABWN om een second opinion te kunnen aanvragen. Een Second Opinion is bij uitstek geschikt als de bedrijfsgeneeskundige begeleiding niet heeft geleid tot gewenste of geaccepteerde resultaten. Ook kunt u eerdere resultaten, conclusies of beslissingen van Arbo-diensten, UWV, verzekeraars of bemiddeling laten toetsen op correctheid, juistheid en doelgerichtheid. Tenslotte zorgt onze Second Opion voor het oplossen van patstellingen met verzuimende medewerkers. Er is een groot verschil tussen een deskundigenoordeel UWV en onze Second Opinion. We leveren een volledig advies, terwijl een deskundigenoordeel enkel een uitspraak doet over bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid (ja of nee).

Medische intervisie

Onze Second Opinion kent zijn basis in een uitgebreide bestudering van beschikbare informatie, een gedegen spreekuur en een volledige rapportage, waarin alle partijen worden geadviseerd. Alle casussen worden met een tweede senior arts doorgenomen en besproken (medische intervisie).

Gedegen analyse

U ontvangt van ABWN een gedegen analyse en rapportage over de (medische) geschiedenis tot nu toe van betrokkene. Met daarin gerichte adviezen voor de werkgever, werknemer en de implementatie hiervan. Wij adviseren zoveel mogelijk om eigen werk, aangepast werk of werk bij andere werkgever onderdeel te laten zijn van herstel en reïntegratie.
Soms is het noodzakelijk een expertise onderzoek door een specialist te laten uitvoeren om het rapport te kunnen schrijven. Dit kan zijn om een bepaald ziektebeeld aan te tonen, dan wel uit te sluiten. In een aantal langlopende arbeidsongeschikte situaties is de medische noodzaak voor de arbeidsongeschiktheid niet altijd even duidelijk meer. Een expertise onderzoek kan dan noodzakelijk zijn. Een dergelijke noodzaak zal altijd met u overlegd worden.

 

 

 

 

 

Casemanagement

Onze casemanager werkt net als onze bedrijfsarts vanuit de visie, "verzuim is een keuze en werken is gezonder". De casemanager is bekend met het bouwbedrijf en weet goed wat de mogelijkheden kunnen zijn voor interventies en werkhervatting. Casemanagement bieden we u aan op uurtarief. Casemanagement kan ook deel uitmaken van een maatwerkafspraak met ABWN over de jaarlijkse verzuimbegeleiding.

Overzicht verrichtingen casemanagement

 • Intake gesprek met werkgever en werknemer  
 • Telefonisch ziekteverzuimgesprek
 • Eerstejaarsevaluatie
 • Opstellen Plan van Aanpak
 • Huisbezoek
 • Advies verzuimmanagement
 • Uitvoering RI&E
 • Verzuimprotocol op maat
 • Inrichting Verzuimportaal op internet (Dossiermanager)

Medische Keuringen

De volgende keuringen/onderzoeken maken deel uit van het CAO-pakket preventiezorg en zijn mogelijk bij de arbodienst:

Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO):

Volgens de CAO heeft iedere werknemer in de bouwnijverheid eens in de zoveel tijd recht op een PAGO.  Voor bijna alle werknemers geldt dat zij vanaf hun 16e jaar om de vier jaar gebruik kunnen maken van een PAGO (dus als zij 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 jaar zijn) en vanaf hun 40e jaar om de twee jaar (dus als zij 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 en 62 jaar zijn). Voor het UTA-personeel geldt een andere regeling, zij kunnen vanaf hun 16e tot hun 52e jaar om de vier jaar gebruikmaken van een PAGO en vanaf hun 52e jaar om de twee jaar. De werknemer wordt door de arbodienst uitgenodigd voor het onderzoek.

Verplichte Intredekeuring (IK):

Deze keuring is bedoeld voor mensen die voor het eerst in de bouw gaan werken of die langer dan drie jaar geen werkzaamheden in de bouw hebben uitgevoerd. De keuring is alleen voor werknemers die regelmatig uitvoerend werk op de bouwplaats gaan verrichten of in een werkplaats gaan werken waarbij zij te maken krijgen met zwaar lichamelijk werk of werk dat gevaar voor anderen met zich meebrengt. De werkgever meldt de werknemer voor een intredekeuring aan bij de arbodienst. De arbodienst nodigt de werknemer uit.

Artikelen in de CAO's die naar de verplichte intredekeuring verwijzen, zijn:
 • CAO voor de Afbouw, artikel 58b (verplichte intredekeuring) en 73a (verplichte intredekeuring UTA-personeel)
 • CAO voor de Bouwnijverheid, artikel 3 (intredekeuring)
 • CAO Schilders etc., artikel 54 (intredekeuring) en bijlage 5 (individugericht pakket preventiezorg)

Vrijwillig Intrede-onderzoek:

Dit onderzoek is bedoeld voor technisch en administratief personeel dat voor de eerste keer in de bouwnijverheid gaat werken. De werknemer kan hiervoor zelf een afspraak bij de arbodienst van zijn werkgever maken.
Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek Jongeren (AGO-J):
Jongeren die voor het eerst in de bouw gaan werken, ondergaan in eerste instantie de verplichte intredekeuring. Een jaar na deze keuring hebben jongeren jonger dan twintig jaar recht op het AGO-J. De arbodienst nodigt hen hiervoor uit.

Arbospreekuur:

Dit spreekuur is bedoeld voor de werknemer die vragen of klachten over zijn gezondheid heeft en denkt dat deze mogelijk verband houden met zijn werk. De werknemer neemt hiervoor zelf contact op met zijn arbodienst. De werknemer kan alleen gebruikmaken van het arbospreekuur als hij zich nog niet ziek heeft gemeld.

Vervolgconsulten:

Indien de IK, het PAGO, het GPO of het arbospreekuur naar het oordeel van de bedrijfsarts daartoe aanleiding geeft, kan de werknemer gebruikmaken van een vervolgconsult. Afhankelijk van het onderwerp waar het om gaat, is dat bijvoorbeeld een spreekuur bij de bedrijfsarts of een consult bij een arbeidshygiënist.

Bedrijfs- of werkplekonderzoek:

Indien de IK, het PAGO, het GPO of het arbospreekuur daartoe aanleiding geeft, kan de bedrijfsarts het bedrijf (laten) bezoeken. Daarbij kan het gaan om nader onderzoek op de werkplek en/of overleg met de werkgever over (bijvoorbeeld) aanpassing van de werkzaamheden van de werknemer. De werknemer moet toestemming hebben gegeven voor het opnemen van contact met de  werkgever.

  

 

 

   

 

 

Arbeidsdeskundig onderzoek

Het AD-onderzoek is relevant op feitelijk elk moment dat verzuim ontstaat. Zeker als er geen zicht is op een herstel op korte termijn. De bedrijfsarts stelt in dat geval de overgebleven functionele mogelijkheden vast, op basis waarvan de eigen werkplek, of andere plekken in uw bedrijf kunnen worden onderzocht. Ook voor niet verzuimende medewerkers, met structurele beperkingen, kan een AD-onderzoek duidelijkheid bieden. U kunt hierbij aan denken aan ex-WAO-ers of WSW kandidaten. Tenslotte verschaft het AD-onderzoek de noodzakelijke duidelijkheid in een moeizaam verlopend of  stagnerend reïntegratietraject.

Waarom is het belangrijk ?

Het AD-onderzoek verschaft u als werkgever de nodige duidelijkheid over reïntegratie mogelijkheden van uw medewerker. Zeker als het gaat om een beperkte aanpassing kunt u veel profijt hebben van een structurele oplossing. Denk hierbij aan de volledige terugkeer van de medewerker binnen de eigen functie, en de personele continuïteit op de afdeling of uw bedrijf. Zijn er geen interne mogelijkheden meer, dan is duidelijkheid wel zo prettig. Het AD-onderzoek zorgt voor een helderheid in het te volgen traject. Door het uitvoeren van het AD-onderzoek voldoet u  aan wettelijke verplichtingen die aan u als werkgever worden gesteld in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Hoe werkt het?

Het AD-onderzoek vindt plaats op uw bedrijf, waarbij we de werkplek van de medewerker en mogelijke andere werkplekken onderzoeken. Het gesprek met uw medewerker en onze arbeidsdeskundige voeren we graag met u samen. Uiterlijk 2 weken na het onderzoek ontvangt u van ons een complete rapportage. Deze wordt aan u, de werknemer en de bedrijfsarts gestuurd.

Meer artikelen...

 1. Bedrijfsarts
OnPole Webdesign | Grafische vormgeving - 0174 883 707