Nieuwsbrief AWBN

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws wat wij voor u selecteren op de website, dan kunt u zich hieronder abonneren op de nieuwsbrief.

iStock_000006799183XSmall

Actueel

UWV Melding Gewijzigd

Ziekmelding aan UWV verschoven van 13e naar 42e ziekteweek

De regels voor het ziekmelden van langdurig zieke medewerkers wijzigen per 1 november 2008. In de nieuwe situatie wordt het proces eenvoudiger. De verplichte melding aan UWV wordt verschoven van de 13e ziekteweek naar de 42e ziekteweek. Tevens vervalt de verplichte melding dat de werknemer weer beter is. In de praktijk is gebleken dat de huidige regeling voor veel administratieve lasten zorgt. Veel ziekmeldingen zijn overbodig omdat de meeste werknemers herstellen in de periode tussen de 13e en 42e ziekteweek. De verplichte loondoorbetaling over de periode dat de werkgever zijn medewerker te laat ziek meldt bij het UWV vervalt ook. Als een werkgever zijn medewerker alsnog te laat ziek meldt, kan hij rekenen op een boete van (maximaal) 455 euro per medewerker. Zoals u van ABWN gewend bent verzorgen wij voor u de ziekmelding. Per 1 november 2008 is ons administratieve proces aangepast.

Arbocatalogus in de Maak

Bouwend Nederland actief voor arbocatalogus

Bouwend Nederland is samen met de vakorganisaties in de bouwnijverheid bezig een arbocatalogus voor de bouw en infra vast te stellen. Doel van deze arbocatalogus is dat bouwbedrijven snel kunnen vinden hoe zij aan de doelvoorschriften in de wet kunnen voldoen. Uitgangspunt zal de RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie) voor de Bouw- en Infra zijn (de digitale RI&E voor het MKB van de Stichting Arbouw). Vanuit de RI&E kan dan “doorgeklikt” worden naar de te treffen maatregelen om deze risico’s aan te pakken. De arbocatalogus lijkt daarmee een beetje op het Plan van Aanpak. Er is echter één belangrijk verschil. In het Plan van Aanpak worden alleen die maatregelen opgenomen die men nog moet treffen om het risico te beheersen. De arbocatalogus is een verzameling van alle maatregelen die men kan treffen om de risico’s in de bouw aan te pakken. Overigens zal de arbocatalogus niet alleen digitaal bij de RI&E voor het MKB beschikbaar zijn, maar ook op papier worden uitgebracht.

Lees meer: Arbocatalogus in de Maak

Hoe helpt de overheid?

Hoe ondersteunt de overheid u bij een veilig en gezond arbobeleid?

Bij het ontwikkelen van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden wordt u op verschillende manier ondersteund.

Lees meer: Hoe helpt de overheid?

Veiligheid en Gezondheid

Veiligheid en gezondheid

Onder het onderwerp veiligheid en gezondheid in de bouw vallen o.a. de volgende thema’s: gevaarlijke stoffen, (kwartsstof), vluchtige organische stoffen, fysieke belasting, machineveiligheid, werken op hoogte, hijsen en heffen. In dit stuk wordt specifiek ingegaan op arboregelgeving.

Lees meer: Veiligheid en Gezondheid

Arbobeleid Overheid

Belangrijkste SZW maatregelen in 2009

Zoveel mogelijk mensen (langer) aan het werk en daarnaast mensen die nu nog niet meedoen op de arbeidsmarkt stimuleren om aan de slag te gaan. Dit vormt de kern van de maatregelen die het kabinet in 2009 neemt. Zo wordt langer werken zowel voor werknemers als voor werkgevers financieel aantrekkelijker gemaakt. In de Wajong komt de nadruk te liggen op werk.

Arbeidsparticipatie algemeen
Rode draad voor het kabinet blijft het verhogen van de arbeidsparticipatie. Daarvoor neemt het kabinet in 2009 een aantal maatregelen.

De Centrale organisatie Werk en Inkomen (CWI) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) fuseren op 1 januari 2009. De gefuseerde organisatie gaat WERKbedrijf heten. De nieuwe organisatie gaat nauwer samenwerken met gemeenten en geïntegreerde dienstverlening aan al haar cliënten aanbieden.In 2009 komen er in het land 97 locaties voor werk en inkomen (LWI’s). Het UWV en de gemeenten gaan daarin samen mensen aan de slag helpen. Werkgevers, werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden hebben dan nog maar met één organisatie/aanspreekpunt te maken.
Om mensen aan het werk te helpen is regionale samenwerking en arbeidsmarktbeleid essentieel. Daarom wordt geïnvesteerd in de totstandkoming van regionale netwerken tussen de werkgevers(organisaties), onderwijsinstellingen en gemeenten en UWV.
Het kabinet zet in 2009 sterker in op ‘leven lang leren’. Belangrijke elementen zijn het erkennen van competenties via het Ervaringscertificaat (EVC), maatwerk in scholing, voorlichting aan werknemers en werkzoekenden; het aantal leerwerkloketten wordt in 2009 verhoogd van 16 naar zo’n 40 leerwerkloketten.

Gemeenten krijgen één bedrag om mensen te stimuleren deel te nemen aan inburgering, werk of scholing: het participatiebudget. Dit bundelt de drie bestaande budgetten voor re-integratie, inburgering en scholing. Het geld kan zo effectiever worden ingezet om mensen te helpen. Bij elkaar gaat het om ongeveer 2 miljard euro.
Gemeenten en UWV kunnen participatieplaatsen aanbieden aan bijstandsgerechtigden, mensen die minstens een jaar in de WW zitten en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. Mensen doen zo twee jaar werkervaring op met behoud van uitkering. Ook krijgen ze scholing en een premie, zodat ze er ook financieel op vooruit gaan.
Het kabinet wil alleenstaande ouders met een uitkering in staat stellen zorg voor kinderen te combineren met scholing en hen tegelijkertijd stimuleren naar een zo goed mogelijke startpositie op de arbeidsmarkt. Alleenstaande ouders in de bijstand met kinderen jonger dan vijf jaar moeten straks scholing volgen of een stage om hun vaardigheden te onderhouden als ze vrijgesteld willen worden van de sollicitatieplicht.

Ouderen aan het werk
Ouderen kunnen en willen vaak werken, maar staan nog te veel langs de kant of stoppen eerder met werken. Het kabinet verwacht van werknemers dat ze investeren in hun inzetbaarheid, stimuleert hen langer door te werken en verwacht van werkgevers een mentaliteitsverandering ten opzichte van oudere werknemers. Het kabinet neemt verschillende maatregelen om de arbeidsparticipatie van ouderen te stimuleren.
Mensen die na hun 62ste blijven werken krijgen een belastingvoordeel, de zogenoemde doorwerkbonus. Die geldt ook als ze doorwerken na hun 65ste. Per gewerkt jaar krijgen betrokkenen een belastingvoordeel. De hoogte daarvan varieert met het inkomen en de leeftijd, en bedraagt maximaal 4591 euro.
Werknemers die na hun 65ste willen doorwerken, kunnen hun AOW (maximaal vijf jaar) later laten ingaan. Zij ontvangen dan een hogere AOW-uitkering. Mensen kunnen de AOW ook gedeeltelijk ontvangen.

Werkgevers die een 50-plusser met een uitkering aannemen, krijgen daarvoor drie jaar lang een korting van 6500 euro op de WW- en arbeidsongeschiktheidspremies.
Werkgevers die een werknemer van 62 of ouder in dienst houden, krijgen drie jaar lang 2750 euro premiekorting per jaar en vanaf 2013 6500 euro per jaar.
Het kabinet overweegt een tijdelijke ‘no risk polis’ in te voeren die werkgevers tegemoet komt in de kosten van loondoorbetaling bij ziekte wanneer zij WW’ers van 55 jaar en ouder in dienst nemen.
Mensen met een beperking aan het werk

Mensen met een beperking willen en kunnen vaak gewoon meedoen, ook werken. Toch staan velen nog onnodig langs de kant.

In de Wajong (jonggehandicapten) komt de nadruk te liggen op werk. Wie kan werken, krijgt hulp bij het vinden van een baan. Het kabinet trekt voor extra begeleiding en ondersteuning naar werk in 2009 45 miljoen euro extra uit.

Subcategorieën

OnPole Webdesign | Grafische vormgeving - 0174 883 707