Nieuwsbrief AWBN

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws wat wij voor u selecteren op de website, dan kunt u zich hieronder abonneren op de nieuwsbrief.

iStock_000009337822XSmall

Verzuimprotocol

1. Belangrijke telefoonnummers

  • Arboloket Bouw West Nederland, Bouwafdeling ADD-Arbo te Hendrik Ido Ambacht : 070-3993561
  • Adres spreekuren en keuringen: Laan van Vredenoord 33, 2289 DA Rijswijk (DH)
  • Manager Bouw: Nico van Houten, mobiel: 06-38715930
  • Verzuimbegeleiding: Margreet Kerst

2. De ziekmelding op de eerste dag


Ziekmelden


Wanneer u als werknemer ziek bent, meldt u zich uiterlijk voor 8.30 uur ziek bij uw directe leidinggevende tel:…………………………….., anders de collega die op het bureau verantwoordelijk is voor personeelsaangelegenheden. Op deze wijze wordt de betrokkenheid bij de ziekmelding vergroot. Bij de ziekmelding verschaft de werknemer in ieder geval de volgende informatie:

>wat de aard van de klachten is (niet verplicht om te melden) en of deze verband hebben met het werk;
>wat de vermoedelijke duur van het verzuim zal zijn;
>wat de werkgever kan doen om te helpen;
>op welk (verpleeg)adres en telefoonnummer de werknemer te bereiken is;
>of er sprake is van een ‘vangnetsituatie’. Onder vangnetsituatie wordt verstaan: arbeidsongeschiktheid ten gevolge van zwangerschap, als gevolg van structureel functionele beperkingen (vroeger arbeidsgehandicapt) of als gevolg van orgaandonatie (niet verplicht om te melden) welke werkzaamheden nog wel uitgevoerd kunnen worden;
>of er sprake is van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeluk waarvoor een derde aansprakelijk is. Uw leidinggevende of een andere collega vraagt u misschien wat u mankeert. Deze vraag mag gesteld worden maar u bent niet verplicht antwoord te geven. Als ABWN of bedrijfsarts deze vraag stelt, bent u wel verplicht hierop te antwoorden.

De ABWN i.c. casemanager mag medische gegevens niet zomaar, zonder uw toestemming, doorgeven aan uw werkgever. De leidinggevende vraagt u welke werkzaamheden u wel kunt verrichten. En, indien mogelijk, wordt passend werk aangeboden. Uw leidinggevende geeft de ziekmelding onmiddellijk door aan de ABWN, waarna er uiterlijk binnen 48 uur met uw leidinggevende contact wordt opgenomen en het begeleidingstraject wordt bepaald. ABWN of verzuimbegeleider kan telefonisch contact met u opnemen, een afspraak regelen met de bedrijfsarts of andere arbodeskundigen van ABWN.

3. Verplichtingen tijdens ziekte/arbeidsongeschiktheid


Thuisblijven
Om het uw werkgever en ABWN mogelijk te maken contact met u te onderhouden tijdens uw ziekte blijft u de eerste week thuis. Alleen voor dringende zaken (bijvoorbeeld doktersbezoek) kan het mogelijk zijn dat de werkgever/casemanager de werknemer niet thuis treft. Na het eerste contact en overleg met ABWN maakt u met uw direct leidinggevende afspraken over de tijdstippen dat u thuis bent voor contact, controle en begeleiding. Deze afspraken zijn afhankelijk van uw ziekte, maar ook van het protocol van het bedrijf. Afspraken hiervoor zijn bijvoorbeeld: ’s morgens (tot 10.00 uur); ’s middags (van 12.00 tot 14.30 uur).

Maak bezoek mogelijk
De werkgever of ABWN moet (indien zij dit wensen) een werknemer tijdens zijn ziekte kunnen bereiken. Daartoe is het nodig dat u hen in de gelegenheid stelt u in uw woning of op het verpleegadres te bezoeken. U dient ervoor te zorgen dat u thuis bent, zoals onder ‘thuisblijven’ staat beschreven. Mocht u, zonder aantoonbare reden, niet thuis zijn op de voorgeschreven tijden dan [kunnen/zullen] de kosten van het huisbezoek en administratiekosten aan u worden doorberekend.

Telefonisch contact met ABWN
Volgens afspraak kan ABWN of verzuimbegeleider telefonisch contact met u opnemen.U moet hiervoor thuis of op uw verpleegadres telefonisch bereikbaar zijn. Dit telefonisch contact is bedoeld om vast te stellen of al dan niet gerichte actie of bijvoorbeeld een oproep voor een spreekuur nodig is. De werkgever wordt van deze informatie op de hoogte gesteld. Indien u telefonisch niet bereikbaar bent, kan ABWN of verzuimbegeleider uw arbeidsongeschiktheid en re-integratie niet bespreken en beoordelen.

Spreekuur
Indien u op verzoek van de werkgever of casemanager wordt opgeroepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts bent u verplicht hier te verschijnen. Als u een geldige reden voor verhindering heeft, moet u dit tijdig met uw leidinggevende bespreken en vervolgens de ABWN inlichten op de bij de uitnodiging aangegeven wijze.U hoeft niet op het spreekuur te verschijnen wanneer u uw werk inmiddels heeft hervat, tenzij u is meegedeeld dat in overleg tussen de werkgever en ABWN anders is besloten. Gemaakte spreekuurafspraken die niet doorgaan moeten minimaal 24 uur van tevoren door u afgezegd worden om te voorkomen dat de kosten worden doorberekend.

5. Het verrichten van (aangepaste) werkzaamheden


Verrichten aangepaste werkzaamheden
Er kan in overleg met u, de leidinggevende en ABWN vastgesteld worden dat u weliswaar niet (volledig) uw eigen werk kunt doen, maar wel alternatieve werkzaamheden of werk op aangepaste tijden kunt verrichten. Van alle betrokkenen wordt verwacht dat zij hieraan meewerken. Indien u – om welke reden dan ook – niet kunt re-integreren bij uw eigen werkgever is de werkgever verplicht te zoeken naar re-integratiemogelijkheden bij een andere werkgever. Indien de werkgever hier – mogelijk in samenwerking met een re-integratie bedrijf – een voorstel voor doet, bent u verplicht hieraan mee te werken.

Werkhervatting bij (gedeeltelijk) herstel
Indien u het werk (gedeeltelijk) hervat, dient u zich hersteld te melden bij uw leidinggevende of een aangewezen contactpersoon. Het is van belang dat deze melding ruim voor hervatting van de werkzaamheden plaatsvindt. De contactpersoon (indien deze niet de leidinggevende is) geeft de herstelmelding onmiddellijk door aan uw leidinggevende. Indien u arbeidsgeschikt bent op een roostervrije of anderszins vrije dag, dient u zich toch hersteld te melden. Als werknemer hoeft u zich dan ook niet meer te houden aan de gemaakte afspraken over thuisblijven en contactmogelijkheden.

4. Meewerken aan herstel en terugkeer naar werk


Het is van belang dat u actief meewerkt aan uw herstel en de terugkeer naar werk. U dient zich daarom zo snel mogelijk na de aanvang van het ziekteverzuim onder behandeling te stellen van uw huisarts en/of specialist en diens voorschriften op te volgen.

U dient ook mee te werken aan maatregelen die ABWN voorschrijft om het verzuim te bekorten. Voorbeelden hiervan zijn doorverwijzing naar specialist, wachtlijstbemiddeling, interventieprogramma’s (zoals psychotherapie, (bedrijfs-)fysiotherapie, arbeidsrevalidatietherapie etc.), mediation of bedrijfsmaatschappelijk werk.
OnPole Webdesign | Grafische vormgeving - 0174 883 707