Nieuwsbrief AWBN

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws wat wij voor u selecteren op de website, dan kunt u zich hieronder abonneren op de nieuwsbrief.

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Doel
ABWN zal uw klachten en/of opmerkingen ter verbetering (verder aangeduid als klacht) op zodanige wijze afhandelen dat deze snel en effectief worden opgelost en dat opmerkingen ter verbetering ter harte worden genomen. Onder klachten wordt verstaan; iedere uiting van ongenoegen al dan niet voorzien van een verzoek tot financiële genoegdoening (claims) naar aanleiding van geleverde diensten van Nassauplein.

Klachtontvangst
Iedere medewerker van ABWN kan een schriftelijke of mondelinge klacht dan wel opmerking ter verbetering ontvangen. Alle klachten worden genoteerd in het klachtenoverzicht, dat centraal voor iedere medewerker toegankelijk is. Schriftelijke klachten, claims, etc. worden als bijlage ingescand en toegevoegd. In overleg met de kwaliteitsmanager wordt bepaald wie de klacht moet afhandelen (klachtafhandelaar).

Klachtanalyse en -afhandeling
De klachtafhandelaar gaat de oorzaak van de klacht na, neemt indien nodig, contact op met de klachtmelder en handelt de klacht op de juiste wijze af. Een schriftelijke verantwoording aan klachtmelder dient binnen 2 weken verstuurd te zijn. De projectleider wordt geïnformeerd omtrent de afhandeling van de klacht. In het geval van een gewenste financiële genoegdoening (claim) dient de voorgestelde maatregel door de directie goedgekeurd te worden. De status wordt geregistreerd in het klachtenoverzicht.

Voortgangsbewaking en -rapportage
De kwaliteitsmanager bewaakt de voortgang van de klachtenafhandeling door middel van het klachtenoverzicht. Elk managementteamoverleg worden ontvangen klachten besproken. Daarnaast worden de klachten besproken in de overige relevante overlegstructuren. 

Geschillenprocedure ABWN
Indien de klachtmelder zich niet kan vinden in het oordeel/afhandeling van een klacht, dan wordt de klacht doorverwezen naar de Geschillen Commissie van Arbodiensten in Den Haag. Mocht hier niet uitgekomen worden dan heeft de klachtmelder nog de mogelijkheid om de klacht te melden bij  de certificatie-instelling die het Certificaat Arbodienst heeft verstrekt. De projectleider ABWN is er voor verantwoordelijk dat de klachtmelder op de hoogte wordt gesteld van deze mogelijkheden.

Analyse klachten
De kwaliteitsmanager analyseert met behulp van het klachtenoverzicht één keer per jaar de klachten op structurele zaken. De uitkomst van deze analyse wordt in de Management review besproken en er worden naar aanleiding hiervan eventuele acties opgestart. Hier wordt een verslag van gemaakt.

Procesbewaking
Aan de hand van het klachtenoverzicht wordt nagegaan of de klachten en/ of opmerkingen ter verbetering snel en effectief worden afgehandeld. Dit resulteert in een jaaranalyse en verslag van de Management review. Deze documenten worden minimaal 3 jaar bewaard door de kwaliteitsmanager.

OnPole Webdesign | Grafische vormgeving - 0174 883 707