Nieuwsbrief AWBN

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws wat wij voor u selecteren op de website, dan kunt u zich hieronder abonneren op de nieuwsbrief.

Thema's

Privacy reglement

ABWN vindt het als gecertificeerde arbodienst belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ABWN de persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie.

Lees meer: Privacy reglement

Thema's

WIA: werken moet lonen

Per 1 januari 2006 wordt de WAO vervangen door de wet 'Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen' (WIA). Deze wet vormt een onderdeel van het nieuwe stelsel rond verzuim op het werk, arbeids(on)geschiktheid en re-integratie.

Wat betekent de WIA voor u als werkgever?
Belangrijkste punt voor werkgevers is het feit dat zij verplicht zijn om hun medewerkers bij langdurige arbeidsongeschiktheid twee jaar loon door te betalen. Net als in de PEMBA-regeling worden de uitkeringslasten weer verrekend in de WIA-premie die u betaalt. Uw organisatie heeft er daarom zeer veel baat bij om de enorme kosten van langdurige arbeidsongeschiktheid te beperken.

Werk staat voorop in de nieuwe wet.
Bij het toekennen van een uitkering na bovengenoemde twee jaar loondoorbetaling, wordt meer de nadruk gelegd op wat de werknemer nog kan en minder op wat hij of zij niet meer kan. Is er sprake van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid, dan ontvangt de werknemer een uitkering die afhankelijk is van de mate waarin hij of zij nog werkt. De wet bevat prikkels om gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan het werk te helpen en inkomensbescherming voor mensen die echt niet meer kunnen werken.

Waarom de WIA?
Aanleiding voor het wetsvoorstel was het grote aantal mensen in Nederland dat een beroep doet op de huidige WAO. Bij ongewijzigd beleid zal het aantal arbeidsongeschikten in de toekomst waarschijnlijk stijgen tot boven de 1 miljoen. De regering rekent op een besparing van 1,7 miljard euro per jaar als gevolg van het nieuwe stelsel. De nieuwe wet beperkt het aantal uitkeringen met ruim een kwart tot circa 600.000.

Voor wie is de WIA van toepassing?
De WIA is van toepassing op medewerkers die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden en gaat ervan uit, dat werken loont (werken naar vermogen). De WAO blijft van kracht voor medewerkers die voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Een medewerker die twee jaar arbeidsongeschikt is, wordt door UWV (Uitvoeringsinstituut Werkgevers Verzekeringen) gekeurd. UWV bepaalt bij de keuring wat de medewerker, met zijn/haar beperkingen door ziekte of handicap, nog kan en welk salaris nog kan worden verdiend. Wanneer minder kan worden verdiend dan het laatst verdiende loon, is er sprake van loonverlies. Een medewerker met meer dan tachtig procent loonverlies krijgt een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). De IVA-uitkering bedraagt zeventig procent van het laatstverdiende loon.

Pago's

Keuringen

Periodiek Gezondheidkundig Onderzoek

Wat is een PAGO?

Het PAGO is bedoeld om in een vroeg stadium gezondheidseffecten, die samenhangen met het werk, op te sporen. Aan de hand van onder andere de resultaten van de RI&E, de verzuimbegeleiding en het arbeidsomstandigheden spreekuur worden de inhoud en de frequentie van de periodieke onderzoeken vastgesteld.

PAGO's uitvoeren op uw lokatie

ArboDuo biedt een aantal mogelijkheden voor het uitvoeren van de PAGO's. Zo bestaat er de mogelijkheid te keuren op locatie. De andere mogelijkheid is dat de onderzoeken worden verricht op onze vestiging in Den Haag.
Het voordeel van het laten keuren in uw bedrijf, is dat uw werknemers het werk maar kort hoeven te onderbreken. Tijd die een werknemer normaliter kwijt is vanwege het tijdstip waarop de keuring is gepland (voor of na is het misschien niet de moeite waard om op het werk te komen) en de reistijd, bespaart u hiermee.

Klanten van ABWN kunnen bij de administratie vragen naar de mogelijkheden voor hun bedrijf.

OnPole Webdesign | Grafische vormgeving - 0174 883 707